گزارش تصویری از داخل مقبره فراعنه

گزارش تصویری از داخل مقبره فراعنه سیناپرس: در میان ده ها مقبره به دست آمده از فراعنه مصر همگی توسط دزدان مقابر و غارتگران در طول تاریخ مورد دستبرد قرار گرفته اند . در این میان مقبره فرعونی جوان به نام توت عنخ آمون به طور سالم به دست باستان شناسان رسید. اهرام مصر بهContinue reading گزارش تصویری از داخل مقبره فراعنه