بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘تعبیر خواب’

تعبیر خواب ابرو | تعبیر ابرو نداشتن | ریختن ابرو | تعبیر انواع حالت ابرو

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

تعبیر خواب ابرو | تعبیر ابرو نداشتن | ریختن ابرو | تعبیر انواع حالت ابرو

 

تعبیر خواب ابرو | تعبیر ابرو نداشتن | ریختن ابرو | تعبیر انواع حالت ابرو

محمد بن سیرین گوید:

ابروها دیدن به خواب دین بود. اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود، دلیل است که زینت وی تمام و کمال بود.

اگر دید که ابروهایش فرو ریخت، تاویلش به خلاف این بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که ابرو نداشت یا موی ابرویش فرو ریخت، دلیل است که آهنگ چیزی می کند که از آن چیز وی بدنامی حاصل گردد

و اگر به خلاف این بیند، دلیل می کند که از آن چیز وی را بدنامی حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند دلیل است

قصد چیزی کند، که وی را نیک نامی و صلاح دین حاصل آید. اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود،

دلیل که علم و آهستگی وی زیاد گردد، ولیکن مالش را نقصان بود.

جابر مغربی گوید:

اگر یک ابروی خویش را ریخته دید دیگری راکنده دید، دلیل که در مال و جاه وی نقصان افتد

و بعضی گفته اند که دلیل نقصان زینت دین وی کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی.

چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است

که نزد مردم محترم است یا می شود و اطرافیان عیب او را نمی گویند.

نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است. اگر بیننده خواب ببیند

که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می گوید که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می شود و

دیگران درباره اش بد می گویند و به بدی عمل می کنند. ابروهای سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است.

داشتن یک ابرو زیان مالی است. تراشیدن ابرو نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با اعمال و

دخالت عقل می تواند مانع زیان و خسران گردد. ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید

یا تحصیل می کنید برای شما قائلند. ابروهای سفید و پر پشت ، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید.

آنلی بیتون میگوید:

دیدن ابرو در خواب ، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسایل گمراه کننده ای روبرو خواهید شد.

لیلا برایت میگوید:

اگر در خواب ابروهاى پر پشت را ببینید، بدین معنى است که روزگار شاد و خوبى را سپرى خواهید کرد.

دیدن ابروهاى کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادى به شما مى‏رسد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

ابروی خودتان : یک منفعت مالی

ابروهای بلوطی رنگ : شانس بزرگ

ابروهای سیاه : شادی بزرگ

ابروهای کلفت : پول

ابروهای باریک : غم بزرگ

ابروهای خیلی بلند : خوشبختی در عشق

ابروهای سر پایین : عشق به شما وفادارنیست

ابروهای عضو یک فامیل : طرفداران بسیاری پیدا میکنید

ابروهای شوهرتان : عشق

ابروهای زنتان : شانس قابل توجه

ابروهای بچه هایتان : منفعت مالی

ابروهای دشمنانتان : شما را فریب می دهند

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ابرو در خواب تعابیر مختلفی در پی دارد. معبران دیدن ریزش ابرو در خواب را به عدم احترام نزد مردم تعبیر کرده‌اند.

همواره به یاد داشته باشید نوع و کیفیت خواب در تعبیر و تفسیر آن بسیار تاثیر گذار است.

 

تعبیر خواب ابرو برداشتن پسر

 

مطیعی تهرانی گوید: آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است

برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است.

 

تعبیر خواب ریختن ابرو

 

ابن سیرین گوید: اگر دید که ابروهایش فرو ریخت، تاویلش به خلاف این بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ابرو نداشت یا موی ابرویش فرو ریخت، دلیل است که آهنگ چیزی می‌کند

که از آن چیز وی بدنامی حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند، دلیل می‌کند که از آن چیز وی را بدنامی حاصل گردد

و اگر به خلاف این بیند دلیل است قصد چیزی کند، که وی را نیک نامی و صلاح دین حاصل آید.

جابر مغربی گوید: اگر یک ابروی خویش را ریخته دید دیگری راکنده دید، دلیل که در مال و جاه وی نقصان افتد

و بعضی گفته‌اند که دلیل نقصان زینت دین وی کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می‌گوید

که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می‌شود و دیگران درباره‌اش بد می گویند و به بدی عمل می‌کنند.

 

تعبیر خواب ابروهای سفید

 

مطیعی تهرانی: ابروهای سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است. داشتن یک ابرو زیان مالی است.

ابراهیم کرمانی: اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود، دلیل که علم و آهستگی وی زیاد گردد، ولیکن مالش را نقصان بود.

 

تعبیر خواب تیغ زدن ابرو

 

منوچهر تهرانی گوید: تراشیدن ابرو نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می‌دهد

که با اعمال و دخالت عقل می‌تواند مانع زیان و خسران گردد.

تعبیر خواب ابرو پرپشت

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی را سپری خواهید کرد.

دیدن ابروهای کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادی به شما می‌رسد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

ابروهای کلفت: پول
ابروهای خیلی بلند: خوشبختی در عشق

منوچهر مطیعی تهرانی: ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می‌کنید برای شما قائل‌اند.

ابروهای سفید و پر پشت، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می‌نمائید.

تعبیر خواب ابروی نازک
کتاب سرزمین رویاها:

ابروهای باریک: غم بزرگ
ابروهای سر پایین: عشق به شما وفادار نیست
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
خواب ابرو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ابرو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب ابرو می گردید

می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب ابرو را مطالعه نمایید و متوجه شوید ابرو چه تعبیری دارد
تعبیر خواب ابرو از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب ابروهای بدون نقص و کامل ، دینداری است

تعبیر خواب ریختن ابروها ، نقص در اعتقاد است
تعبیر خواب ابرو از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب ابرو نداشتن ، بدنامی است

تعبیر خواب سفید شدن ابرو ، نقص در مال است
تعبیر خواب ابرو از دید جابر مغربی

تعبیر خواب ابروهای ریخته ، عیب و نقص در دینداری و مال است
تعبیر خواب ابرو از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب ابروهای سالم و طبیعی ، محترم بودن در بین مردم است

تعبیر خواب نداشتن ابرو ، بی آبرویی است

تعبیر خواب ابرو های ریخته ، غیر محترم بودن در بین مردم است

تعبیر خواب ابرو های سفید ، علم و دانش است

تعبیر خواب داشتن یک ابرو ، ضرر مالی است

تعبیر خواب تراشیدن ابرو ، جهالت و نادانی است

تعبیر خواب ابروهای پرپشت و مشکی ، احترام به خاطر پول و تحصیلات است
تعبیر خواب ابرو از لیلا برایت

تعبیر خواب ابروهای پرپشت ، سپری کردن روزگار شاد در آینده است

تعبیر خواب ابروهای کم پشت و سوخته ، خسارت و ضرر است
تعبیر خواب ابرو از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن ابرو ، مسائل و مشکلات گمراه کننده در آینده است
تعبیر خواب ابرو از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب ابروی خودتان ، یک منفعت مالی است

تعبیر خواب ابروهای بلوطی رنگ ، شانسی بزرگ است

تعبیر خواب ابروهای سیاه ، شادی بزرگ است

تعبیر خواب ابروهای کلفت ، پول است

تعبیر خواب ابروهای باریک ، غم بزرگ است

تعبیر خواب ابروهای خیلی بلند ، خوشبختی در عشق است

تعبیر خواب ابروهای سر پایین ، عشق به شما وفادار نیست

تعبیر خواب ابروهای عضو یک فامیل ، طرفداران بسیار در آینده است

تعبیر خواب ابروهای شوهرتان ، عشق است

تعبیر خواب ابروهای زنتان ، شانس قابل توجه است

تعبیر خواب ابروهای بچه هایتان ، منفعت مالی است

تعبیر خواب ابروهای دشمنانتان ، فریب شما است
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی.

چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است

که نزد مردم محترم است یا می شود و اطرافیان عیب او را نمی گویند. نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه

به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است. اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می گوید

که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می شود و دیگران درباره اش بد می گویند و به بدی عمل می کنند. ابروهای …

سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است. داشتن یک ابرو زیان مالی است.

تراشیدن ابرو نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با اعمال و دخالت عقل می تواند

مانع زیان و خسران گردد. ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می کنید برای شما قائلند.

ابروهای سفید و پر پشت ، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید.

منبع :

http://creativity4u.ir/category/%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8/

Categories: تعبیر خواب Tags:

تعبیر خواب

۱۸ آبان ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

تعبیر خواب

 

تعبیر خواب

خوابها آنچه که می‌بینیم نیستند
اگر شما درباره ی چیز خاصی خواب می‌بینید،

الزاماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می‌بینید.

خواب ها با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن می‌گویند.

از طریق این سایت میتوانید خواب خود را تعبیر نمایید.
لازم به ذکر است این وب سایت برگرفته از تعبیر خواب معبران مختلف می باشد

ولی بیان تعبیر خواب معبران مختلف دلیل بر رد یا قبول صحبتهای آنها نمیباشد .

شرایط زندگی ، افرادی که در زندگی حضور دارن ، نوع شغل ، زمان دیدن خواب ،

میزان تاثیر پذیری فرد ، محل قرار گیری ستارگان ، ماه و زمین ،

استرس ها و شرایط روحی و جسمی و…… نقش بسزایی در نوع تعبیر خواب دارند .

 

آیا تعبیر خواب صحت دارد؟

 

تعبیر خواب صحت دارد و قرآن و حدیث از آن خبر داده است.

البته همه کس نمی تواند تعبیر خواب کنند

و نیز همه ی‌ خواب ها تعبیر ندارند.
قرآن کریم می فرماید :

عزیز مصر خوابی دید و از معبّران خواست آن را تعبیر کنند،

ولی آنان از تعبیر این خواب عاجز شده و نتوانستند،

لیکن حضرت یوسف خواب را تعبیر فرمود و در آینده، تعبیر او به حقیقت پیوست.

زنی نزد محمد بن سیرین آمد و گفت:

در خواب دیدم مثل این که تخم مرغ زیر چوب می گذارم

و جوجه بیرون می آید. ابن سیرین گفت:

وای بر تو، از خدا بترس و از عملت استغفار کن.

تو زنی هستی که زنان و مردان زناکار را

برای گناه و بی عفتی به هم می رسانی.

همان گونه که گفته شد همه کس نمی تواند تعبیر خواب نماید،

بلکه پیامبر یا امام یا کسی که تعبیر خواب بلد است،‌

می‌تواند تعبیر خواب نمایند. خواب هایی تعبیر دارند

که بر اثر مرض یا گرفتاری ها و تخیلات روزانه و … نباشد،

یعنی بعضی از خوابها، آشفته است و تعبیر خاصی ندارد،

مثلاً بسیاری از خواب ها مربوط به کارها یا تفکراتی است

که انسان در روز یا روزهای گذشته داشته است.

 

در اخبار از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که :

 

“چون مومنی خواب بیند ، واجب کند داستان تعبیر آن را

تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد

و اگر خواب بد دید ،با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند. ”

خواب ‌هایی که می‌بینیم بازتاب حالات روحی، دغدغه‌ها

و ضمیر ناخودآگاه ماست. تعبیر کنندگان خواب بر اساس

نشانه‌هایی که بعد از بیداری به یاد می‌مانند

نتیجه‌گیری‌های جالبی از وضعیت روجی و جسمی فرد بیان می‌کنند.

شما دیشب چه خواب ی دیده‌اید؟

تنها کافیست خواب ی را که دیده اید به خاطر بیاورید

و از جدول زیر آن را بر اساس حروف الفبا در زیر جستجو کنید

و تعبیر آن را ببینید به همین راحتی !

 

جدول عمومی زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب ساعت

 

ساعت ۶-۱۰ شب :
رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد،

زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.

ساعت ۱۰ شب تا ۲ صبح:
در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ،

خواب از یک سال تا ۵۰ سال تعبیر می شود.

ساعت ۲ صبح تا ۵/۴ صبح
در یک سوم آخر شب خواب صحیح است

و از ۱۵ روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.

ساعت ۵/۴ صبح در سپیده دم
از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.

ساعت ۵/۴تا ۶ صبح پس از سپیده دم
از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.

ساعت ۶ صبح
در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.

ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵ روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی ۲ روز. تعبیر می شود.

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی:

 

در روایت ازسلمان فارسی (ره):

 

روز ۶ ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.

روز ۹ ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود.

روز ۱۱ ام ماه شمسی : بعد از ۲۰ روز.

روز ۱۳ ام ماه : بعد از ۹ روز تعبیر می شود.

در روز ۱۴ ام ماه بعد از ۲۶ روز.

در روز ۱۵ ام ماه : بعد از ۳ روز.

در روزهای ۲۸ ام، ۲۹ ام و ۳۰ ام ماه شمسی ،

تعبیرش در همان روز پیدا می شود.

خواب خوب و بد در ماه های قمری:

ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.

ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود

و خواب بد زود تعبیر می شود.

جمادی الاول خریدو فروش نکند.

جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.

ماه رجب : گشایش ابواب خیر است-

و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد

و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.

رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است

و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.

شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.

ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.

تعبیر خواب براساس حروف الفبا :

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض

ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ه یکلمات کلیدی : تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب

Categories: تعبیر خواب Tags:

تعبیر خواب ابر

۱۸ آبان ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

تعبیر خواب ابر

 

تعبیر خواب ابر

 

تعبیر خواب ابر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

 

معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند

و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش

و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم

یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم

و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است.

اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد

یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد،

یا از فهم و دانش بهره مند می شود و یا مالی بدست می آورد

که بزرگی سبب تحصیل آن می شود.

از دانیال نبی نقل است که دیدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذیر است.

ابر سفید، سیاه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، یعنی ابری که باران ندارد.

اگر بیننده خواب خود را زیر ابر سفید بارنده ببیند بسیار خوب است

و خبردهنده خیر و برکت است یا علم و دانش فرا می گیرد.

ابر زرد بیماری است و بعضی معبران نوشته اند که بیننده خواب زنی می گیرد

که آن زن به او رنج و بلا می رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد

از سوی زنی به او زیان می رسد. ابر سرخ مصیبت و بلا است.

ابر سبز خرمی و بزرگی و امارت و فرمانروائی است.

ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است.

ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بیم و هراس می تواند باشد.

چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است

که نصیب شما می شود و از جایی سود می برید که انتظارش را ندارید.

ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.

 

حضرت دانیال گوید:

 

ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود.

اول:

ابر سفید و سیاه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، و هر یک تعبیر بخصوص است.

اگر کسی خویشتن را در زیر ابر سفید بارنده دید،

دلیل که خدای عزوجل وی را علم و حکمت ارزانی دارد

و مردمان را از علم و حکمت او منفعت رسد.

اگر بیند که در زیر ابر زرد بود، دلیل که بیمار شود و بعضی ازمعبران گفته اند:

زنی خواهد و از وی رنج و غم و اندوه کشد.

اگر بیند که در زیر ابر سرخ بود، دلیل که بر محنت و بلاگرفتار شود،

زیرا که خدای غزوجل به هر قومی که عذاب فرستادی، نخست ابر …

سرخ بر فراز آن ظاهر شدی.

اگر بیند که بر فزار ابر سبز، راست بایستد، دلیل که به قدر آن،

فرمانروائی یابد. اگر بیند که ابر بر سر وی می گذشت،

دلیل که او را با کسی نیکو جاه و نیکو عهد، صحبت افتد

و مرادش از وی حاصل شود.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

 

اگر بیند که ابر را جمع کرد یابرداشت و بخورد، دلیل است

که میان حکیمان ممتاز شود و در دانش یگانه گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 

ابر دیدن به خواب بر نه وجه بود.

اول: حکمت، دوم: ریاست، سوم: پادشاهی، چهارم: رحمت،

پنجم: پرهیزکاری، ششم: عذاب، هفتم: قحط، هشتم: بلا، نهم: فتنه.

 

اسماعیل بن اشعث گوید:

 

ابر سیاه به خواب، دلیل بیم و ترس و سختی بود

و ابر باران برکت و خیر و فراخی بود و نیز غم و اندوه بود.

و اما آن ابر که از کنار دریا آرند، که به تازی آن را سفیح خوانند،

دیدن وی در خواب غنیمت بود بر قدر آن چه دیده بود.

 

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

 

اگر ببیند ابر در هوا حرکت می کند و جا به جا می شود ،

تعبیر چنان باشد که با علما و حکما مصاحبت پیدا می کند ،

اگر خواب بین این رویا پادشاه و امیری باشد

سفیران و جبر آورانی به اکناف کشور خود می فرستد

اگر ببیند ابر را در آسمان گرفت و به زمین آورد ،

کارش رونق می گیرد و صاحب مقام و منزلت می شود

اگر ببیند ابر بر او سایه انداخته است ،

در آن سال خیر و برکت و نعمت فراوان بر او می رسد

اگر ببیند از ابر جامه دوخت و بر تن کرد ،

تعبیر آن کسب علم و فضل فراوان است

به آن اندازه که هیچکس را یارای برابری با او نباشد

اگر ببیند سراسر عالم را ابر بی باران پوشاند ،

خواب خوش طالعی نیست و تعبیر نیکویی ندارد

 

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

 

اگر ببیند پاره های ابر را جمع کرد و خورد ،

میان حکما و عما صاحب مقام ممتازی خواهد شد

و در علم و دانش یگانه می شود

 

جابر مغربی گوید:

 

اگر بیند که ابر را می خورد، دلیل است معیشت او از حکمت بود.

اگر بیند که ابر سیاه بر فراز موضع و جائی گسترده بود،

دلیل بر خشم و عذاب حق تعالی بود در آن دیار.

پس هر چه آن ابر را نزدیکتر بیند، عذاب حق تعالی نزدیکتر بود.

اگر با ابر باران بیند، دلیل بر رحمت و خیرات کند.

اگر بیند که از ابر باران همی خورد، دلیل است که به قدر آن

وی را رحمت و نیکوئی رسد. اگر با ابر باران و رعد سخت بود،

دلیل بر ترس از ادعای پدر و مادر یا از ادعای مسلمانان بود.

اگر بارعد و برق بیند، این عذاب ها سخت تر بود،

اگر با برق صاعقه بیند، عذاب سخت تر بود.

اگر بیند که در خانه وی جایگاه نشستن ابر گسترده شده است،

دلیل که فرزند و اهل بیتش را حکمت و دانش بود بر قدر و تنگی و تاریکی.

 

آنلی بیتون میگوید:

 

۱ـ اگر خواب ببینید آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره است ،

علامت آن است که به خاطر اداره بد زندگی بدبخت خواهید شد.

۲ـ اگر خواب ببینید از میان ابرهای سفید ،

خورشید پرتوافشانی می کند ،

علامت آن است که پس از کشیدن سختیها

به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.

۳ـ اگر خواب ببینید از میان ابرها ستارگان می درخشند ،

نشانه آن است که لذتهایی زودگذر و پیشرفتی اندک نصیب شما خواهد شد.کلمات کلیدی :تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر ، تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر

ابر

ابر سفید، سیاه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک

Categories: تعبیر خواب Tags:

تعبیر خواب

۲۸ شهریور ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

تعبیر خواب

 

تعبیر خواب

خوابها آنچه که می‌بینیم نیستند
اگر شما درباره ی چیز خاصی خواب می‌بینید،

الزاماً همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می‌بینید.

خواب ها با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن می‌گویند.

از طریق این سایت میتوانید خواب خود را تعبیر نمایید.
لازم به ذکر است این وب سایت برگرفته از تعبیر خواب معبران مختلف می باشد

ولی بیان تعبیر خواب معبران مختلف دلیل بر رد یا قبول صحبتهای آنها نمیباشد .

شرایط زندگی ، افرادی که در زندگی حضور دارن ، نوع شغل ، زمان دیدن خواب ،

میزان تاثیر پذیری فرد ، محل قرار گیری ستارگان ، ماه و زمین ،

استرس ها و شرایط روحی و جسمی و…… نقش بسزایی در نوع تعبیر خواب دارند .

 

آیا تعبیر خواب صحت دارد؟

 

تعبیر خواب صحت دارد و قرآن و حدیث از آن خبر داده است.

البته همه کس نمی تواند تعبیر خواب کنند

و نیز همه ی‌ خواب ها تعبیر ندارند.
قرآن کریم می فرماید :

عزیز مصر خوابی دید و از معبّران خواست آن را تعبیر کنند،

ولی آنان از تعبیر این خواب عاجز شده و نتوانستند،

لیکن حضرت یوسف خواب را تعبیر فرمود و در آینده، تعبیر او به حقیقت پیوست.

زنی نزد محمد بن سیرین آمد و گفت:

در خواب دیدم مثل این که تخم مرغ زیر چوب می گذارم

و جوجه بیرون می آید. ابن سیرین گفت:

وای بر تو، از خدا بترس و از عملت استغفار کن.

تو زنی هستی که زنان و مردان زناکار را

برای گناه و بی عفتی به هم می رسانی.

همان گونه که گفته شد همه کس نمی تواند تعبیر خواب نماید،

بلکه پیامبر یا امام یا کسی که تعبیر خواب بلد است،‌

می‌تواند تعبیر خواب نمایند. خواب هایی تعبیر دارند

که بر اثر مرض یا گرفتاری ها و تخیلات روزانه و … نباشد،

یعنی بعضی از خوابها، آشفته است و تعبیر خاصی ندارد،

مثلاً بسیاری از خواب ها مربوط به کارها یا تفکراتی است

که انسان در روز یا روزهای گذشته داشته است.

 

در اخبار از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که :

 

“چون مومنی خواب بیند ، واجب کند داستان تعبیر آن را

تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد

و اگر خواب بد دید ،با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند. ”

خواب ‌هایی که می‌بینیم بازتاب حالات روحی، دغدغه‌ها

و ضمیر ناخودآگاه ماست. تعبیر کنندگان خواب بر اساس

نشانه‌هایی که بعد از بیداری به یاد می‌مانند

نتیجه‌گیری‌های جالبی از وضعیت روجی و جسمی فرد بیان می‌کنند.

شما دیشب چه خواب ی دیده‌اید؟

تنها کافیست خواب ی را که دیده اید به خاطر بیاورید

و از جدول زیر آن را بر اساس حروف الفبا در زیر جستجو کنید

و تعبیر آن را ببینید به همین راحتی !

 

جدول عمومی زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب ساعت

 

ساعت ۶-۱۰ شب :
رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد،

زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.

ساعت ۱۰ شب تا ۲ صبح:
در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ،

خواب از یک سال تا ۵۰ سال تعبیر می شود.

ساعت ۲ صبح تا ۵/۴ صبح
در یک سوم آخر شب خواب صحیح است

و از ۱۵ روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می شود.

ساعت ۵/۴ صبح در سپیده دم
از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.

ساعت ۵/۴تا ۶ صبح پس از سپیده دم
از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.

ساعت ۶ صبح
در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.

ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵ روز و در هنگام اذان ظهر تا یکی ۲ روز. تعبیر می شود.

جدول زمان تعبیر شدن خوابها بر حسب روز های ماه شمسی:

 

در روایت ازسلمان فارسی (ره):

 

روز ۶ ام ماه : بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.

روز ۹ ام ماه : همان روز تعبیرش ظاهر می شود.

روز ۱۱ ام ماه شمسی : بعد از ۲۰ روز.

روز ۱۳ ام ماه : بعد از ۹ روز تعبیر می شود.

در روز ۱۴ ام ماه بعد از ۲۶ روز.

در روز ۱۵ ام ماه : بعد از ۳ روز.

در روزهای ۲۸ ام، ۲۹ ام و ۳۰ ام ماه شمسی ،

تعبیرش در همان روز پیدا می شود.

خواب خوب و بد در ماه های قمری:

ماه ربیع الاول : برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.

ماه ربیع الثانی: خواب خوب دیر تعبیر می شود

و خواب بد زود تعبیر می شود.

جمادی الاول خریدو فروش نکند.

جمادی دوم : خواب خوب دیر تعبیر می شود.

ماه رجب : گشایش ابواب خیر است-

و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان : رؤیا رشته های بسیار دارد

و از آن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.

رمضان : در های سختی و هرزگی بسته است

و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.

شوال : خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، از آن بر حذر باش.

ذیقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

ذیحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگیر که ماه مبارکی است.

تعبیر خواب براساس حروف الفبا :

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض

ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ه یکلمات کلیدی : تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب

Categories: تعبیر خواب Tags:

درامد از اینترنت با سایت epay

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

درامد از اینترنت با سایت epay

 

EPAY یک حساب واسط هست که بیت کوین درآن ذخیره میشود وبعدبه حساب اصلی شمایعنی کیف پول بلاک چین منتقل میشود.

این حساب واسط به شدت درحال رشد هست وتابه امروز۸۴ سایت داخلی دارد که باآن هاکسب درامدمیکنیم وبه این حساب اضافه میشود.

همه ی بخش های این سایت راباهم مرورمیکنیم ونحوه ی ثبت نام ودریافت پول رابرای شما عزیزان توضیح میدم:

 

۱٫ثبت نام :

 

جهت ثبت نام به شکل زیردقت کنید

 

لینک ثبت نام

 

درامد از اینترنت با سایت epay

 

بعدازاینکه برروی کلید سبزرنگ کلیک کردیدثبت نام سریع وموقتی انجام میشه وبعدامیتونید پروفایل خودتون روکامل کنید وبعدازلاگین دوباره عکسی به این صورت ظاهرمیشه :

درامد از اینترنت با سایت epay

 

روش حل کدامنیتی شبیه به شکل های زیرهست :

 

برروی i’m not a robot (من ربات نیستم ) کلیک میکنید وشروع میکنیدبه حل کردن

 

درامد از اینترنت با سایت epayدرامد از اینترنت با سایت epayدرامد از اینترنت با سایت epay

 

همچنین بعد ازمدتی سایت ازشما میخواهد برای افزایش امنیت اکانت خودپسورد راتغییردهید وشکل زیرمیاد:

درامد از اینترنت با سایت epay

 

 

۲٫ بخش کسب درامد رایگانfree BTC

 

دراینجا واحدهای پولی دیگری مثل دوجکوین ولایتکوین را مشاهده میکنید که چون ارزش زیادی ندارن وهنوزجانیفتادن فقط میریم سراغ بیت کوین که اعتیاروارزش زیادی داره

برروی دکمه ی Bitcoin Faucets که به رنگ سبزهست کلیک کنید:

درامد از اینترنت با سایت epay

 

 

۳٫ بخش معرفی به دوستان ولینک زیرمجموعه گیری (Invite Friends)

 

طبق عکس زیرلینکی راکه مشاهده میکنید لینک زیرمجموعه گیری شماست وعددآخرش مخصوص شماست همچنین درکادربالای عددمیتوانید عدد راتبدیل به اسم خودتون بکنیدوازاین پس لینک زیرمجموعه گیری شماشامل اسمی میشودکه نوشته اید.

 

درامد از اینترنت با سایت epay

 

 

 

۴٫ بخش پرداخت ها (Payouts)

 

طبق شکل زیرمیتوانید برداشت های خودرااتوماتیک تنظیم کنیدکه بدون درخواست شما به حسابتون واریزکنند

ابتدا تیک Automatic payout رامیزنید

بعدعددی راکه میخواهید هنگام رسیدن بهش برداشت انجام شود راواردمیکنید .مثلا به ۳۳۶۵ ساتوشی رسید خودکاربه حساب شماواریزبشه

سپس برروی گزینه ی save کلیک کنید:

 

درامد از اینترنت با سایت epay

 

 

۵٫بخش پروفایل (Profile)

 

دراین بخش مشخصات خودتون وشماره حساب وایمیل روواردمیکنید یاتغییرمیدهید

 

  

 

کلید واژه : درامد از اینترنت با سایت epay ؛ درامد از اینترنت با سایت epay ؛ درامد از اینترنت با سایت epay ؛ درامد از اینترنت با سایت epay

Categories: تعبیر خواب Tags: