تعبیر خواب ابر

 

تعبیر خواب ابر

 

تعبیر خواب ابر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی :

 

معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند

و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش

و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم

یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم

و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است.

اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد

یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد،

یا از فهم و دانش بهره مند می شود و یا مالی بدست می آورد

که بزرگی سبب تحصیل آن می شود.

از دانیال نبی نقل است که دیدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذیر است.

ابر سفید، سیاه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، یعنی ابری که باران ندارد.

اگر بیننده خواب خود را زیر ابر سفید بارنده ببیند بسیار خوب است

و خبردهنده خیر و برکت است یا علم و دانش فرا می گیرد.

ابر زرد بیماری است و بعضی معبران نوشته اند که بیننده خواب زنی می گیرد

که آن زن به او رنج و بلا می رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد

از سوی زنی به او زیان می رسد. ابر سرخ مصیبت و بلا است.

ابر سبز خرمی و بزرگی و امارت و فرمانروائی است.

ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است.

ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بیم و هراس می تواند باشد.

چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است

که نصیب شما می شود و از جایی سود می برید که انتظارش را ندارید.

ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.

 

حضرت دانیال گوید:

 

ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود.

اول:

ابر سفید و سیاه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، و هر یک تعبیر بخصوص است.

اگر کسی خویشتن را در زیر ابر سفید بارنده دید،

دلیل که خدای عزوجل وی را علم و حکمت ارزانی دارد

و مردمان را از علم و حکمت او منفعت رسد.

اگر بیند که در زیر ابر زرد بود، دلیل که بیمار شود و بعضی ازمعبران گفته اند:

زنی خواهد و از وی رنج و غم و اندوه کشد.

اگر بیند که در زیر ابر سرخ بود، دلیل که بر محنت و بلاگرفتار شود،

زیرا که خدای غزوجل به هر قومی که عذاب فرستادی، نخست ابر …

سرخ بر فراز آن ظاهر شدی.

اگر بیند که بر فزار ابر سبز، راست بایستد، دلیل که به قدر آن،

فرمانروائی یابد. اگر بیند که ابر بر سر وی می گذشت،

دلیل که او را با کسی نیکو جاه و نیکو عهد، صحبت افتد

و مرادش از وی حاصل شود.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

 

اگر بیند که ابر را جمع کرد یابرداشت و بخورد، دلیل است

که میان حکیمان ممتاز شود و در دانش یگانه گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 

ابر دیدن به خواب بر نه وجه بود.

اول: حکمت، دوم: ریاست، سوم: پادشاهی، چهارم: رحمت،

پنجم: پرهیزکاری، ششم: عذاب، هفتم: قحط، هشتم: بلا، نهم: فتنه.

 

اسماعیل بن اشعث گوید:

 

ابر سیاه به خواب، دلیل بیم و ترس و سختی بود

و ابر باران برکت و خیر و فراخی بود و نیز غم و اندوه بود.

و اما آن ابر که از کنار دریا آرند، که به تازی آن را سفیح خوانند،

دیدن وی در خواب غنیمت بود بر قدر آن چه دیده بود.

 

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

 

اگر ببیند ابر در هوا حرکت می کند و جا به جا می شود ،

تعبیر چنان باشد که با علما و حکما مصاحبت پیدا می کند ،

اگر خواب بین این رویا پادشاه و امیری باشد

سفیران و جبر آورانی به اکناف کشور خود می فرستد

اگر ببیند ابر را در آسمان گرفت و به زمین آورد ،

کارش رونق می گیرد و صاحب مقام و منزلت می شود

اگر ببیند ابر بر او سایه انداخته است ،

در آن سال خیر و برکت و نعمت فراوان بر او می رسد

اگر ببیند از ابر جامه دوخت و بر تن کرد ،

تعبیر آن کسب علم و فضل فراوان است

به آن اندازه که هیچکس را یارای برابری با او نباشد

اگر ببیند سراسر عالم را ابر بی باران پوشاند ،

خواب خوش طالعی نیست و تعبیر نیکویی ندارد

 

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

 

اگر ببیند پاره های ابر را جمع کرد و خورد ،

میان حکما و عما صاحب مقام ممتازی خواهد شد

و در علم و دانش یگانه می شود

 

جابر مغربی گوید:

 

اگر بیند که ابر را می خورد، دلیل است معیشت او از حکمت بود.

اگر بیند که ابر سیاه بر فراز موضع و جائی گسترده بود،

دلیل بر خشم و عذاب حق تعالی بود در آن دیار.

پس هر چه آن ابر را نزدیکتر بیند، عذاب حق تعالی نزدیکتر بود.

اگر با ابر باران بیند، دلیل بر رحمت و خیرات کند.

اگر بیند که از ابر باران همی خورد، دلیل است که به قدر آن

وی را رحمت و نیکوئی رسد. اگر با ابر باران و رعد سخت بود،

دلیل بر ترس از ادعای پدر و مادر یا از ادعای مسلمانان بود.

اگر بارعد و برق بیند، این عذاب ها سخت تر بود،

اگر با برق صاعقه بیند، عذاب سخت تر بود.

اگر بیند که در خانه وی جایگاه نشستن ابر گسترده شده است،

دلیل که فرزند و اهل بیتش را حکمت و دانش بود بر قدر و تنگی و تاریکی.

 

آنلی بیتون میگوید:

 

۱ـ اگر خواب ببینید آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره است ،

علامت آن است که به خاطر اداره بد زندگی بدبخت خواهید شد.

۲ـ اگر خواب ببینید از میان ابرهای سفید ،

خورشید پرتوافشانی می کند ،

علامت آن است که پس از کشیدن سختیها

به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.

۳ـ اگر خواب ببینید از میان ابرها ستارگان می درخشند ،

نشانه آن است که لذتهایی زودگذر و پیشرفتی اندک نصیب شما خواهد شد.کلمات کلیدی :تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر ، تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب ابر

ابر

ابر سفید، سیاه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *